Ogłoszenia o naborze pracowników

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o wynikach naboru

2021-12-24

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

2021-12-01

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

ogłasza nabór na stanowisko

 

Głównego Księgowego

 

do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 

 1. Określenie stanowiska:

- Główny księgowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie

 

II. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami):

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego.

5) spełnianie jednego z poniższych warunków:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,

 3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT),

- prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- podstaw prawa zamówień publicznych,

- prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej;

2) Umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej.

3) Znajomość programów: finansowo – księgowego (FK), Płatnik, Kadry i Płace,
SJO Bestia, programy na stanowisku kasowym.

4) Zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych).

5) Znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet Office).

6) Uczciwość, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność.

7) Nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2021-12-01
Data publikacji:2021-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Gonciarz
Liczba odwiedzin:1876

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-01 09:07:04Radosław GonciarzDodanie zakładkiOgłoszenia o naborze pracowników