Zamówienia Publiczne- Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

2021-05-07

Mniów, 07.05.2021 r.

Zn:GZUK.26.1.2021

Wg rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021 r. na podstawie art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. 1. Zamawiający

Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, NIP 959-167-95-18 – reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie pełnomocnictwa nr OG.I.0052.3.2016 z dnia 01 grudnia 2016r.

Tel. 41 37 37 002, wew. 102

Godziny otwarcia zakładu:

Poniedziałek - piątek 7:3015:30.

Zaproszenie zostanie przesłane wg rozdzielnika.

 

 

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

2.1 propozycję należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

2.2 ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

2.3 cena winna obejmować całość zamówienia,

2.4 na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

- adres Zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Centralna 9, 26 -080 Mniów,

z napisem:

Oferta na koszenie poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021r.

2.5 w przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

2.6 Wymogi formalne:

1) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu.

2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2021r. o szacowanej łącznej długości ok 52292 mb przy pojedynczym pokosie (drogi gminne 25332 mb ; drogi lokalne 26960 mb) obejmującej:

zadanie 1 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m

zadanie 2 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m oraz obustronne skarpy rowów.

 

3.2. Określona całkowita powierzchnia koszenia jest szacunkowa. Zamawiający nie gwarantuje wykonania pokosów na pełniej powierzchni przewidzianej do koszenia co uzależnione jest od warunków atmosferycznych determinujących porost traw w danym roku.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wykonywania prac ze względu na potrzebę dostosowania częstotliwości pokosów do panujących, w okresie wegetacyjnym, warunków wzrostu i rozwoju roślin, tak aby zapewnić utrzymanie poboczy dróg i terenów zielonych w odpowiednim stanie fitosanitarnym.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pokosów w ramach całościowej powierzchni przewidzianej do koszenia w 2021 r. ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnego sprzętu z możliwością koszenia skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych.

3.6. Wykonawca wykona koszenie poboczy dróg na szerokości do 1,00 m oraz skarp i rowów.

3.7. Koszenie na w/w terenach nie obejmuje zbiórki oraz wywozu pokosów.

 

4. Wymagany termin realizacji umowy:

Usługi określone w ust. 3 wykonywane będą w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 15 października 2021 roku.

 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

Informacja z otwarcia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów.

2020-10-23

 

Mniów, dn. 23.10.2020r.Informacja z otwarcia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie o propozycję cenową z dnia 09.10.2020 r. w terminie do 23.102020 r. godz. 10.30 wpłynęła 1 oferta.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje, że w wyniku zapytania o propozycję cenową na realizację zadania p.n. „wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów” w terminie od 15.11.2020r. do 15.04.2020r. wpłynęły następujące oferty:

Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic w miejscowościach na terenie Gminy Mniów.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowen na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic

2020-10-09

                                                                                                                                                                     Mniów, 09.10.2020r.

Znak: GZUK.26.1.2020

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

NA

Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic

w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

 

Gmina Mniów reprezentowana przez Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie pełnomocnictwa nr OG.I.0052.3.2016 z dnia 01 grudnia 2016r.zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie usług w zakresie:

1) odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych własnym sprzętem

 

2) posypywania nawierzchni własnymi materiałami usuwającymi gołoledź i śliskość nawierzchni.

 

3) odśnieżanie wraz z posypywaniem dróg i ulic własnymi materiałami usuwającymi gołoledź i śliskość nawierzchni.

I. Zamawiający

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

Tel. 41 37 37 002 wew. 102 Fax 41 37 37 024

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, środa 9:00 - 17:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest zaproszenie: www.bip.gzukmniow.pl –zamówienia publiczne

 

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowen na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Kuleta
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3692

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-24 11:43:06Edycja dokumentuZamówienia Publiczne- Ogłoszenia
2020-03-09 08:59:17Zmiana nazwy zakładkiZamówienia Publiczne- Ogłoszenia