Regulamin Organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik                            

do Zarządzenia Nr. 1/2019    

Kierownika GZUK                

z dnia 20 maja 2019r.          

 

 

 

 

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

G M I N N E G O   Z A K Ł A D U   U S Ł U G   K O M U N A L N Y C H

w   M N I O W I E

 

 

I. Podstawa prawna działania Zakładu

 

§1

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy działa na podstawie:

 

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 poz. 506),

 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019r., poz.869),

 3. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260),

 4. statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 48/XXXIII/05 Rady Gminy Mniów z dnia 14 grudnia 2005r.

 

 

 

II. Cel, przedmiot i zakres działania Zakładu Usług Komunalnych

 

§2

 

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych – Samorządowy Zakład Budżetowy realizuje zadania Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, obsługi kotłowni olejowej w Mniowie, odpłatnego wykonywania usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

2. Gminny Zakład Usług Komunalnych – działający jako samorządowy zakład budżetowy ma nadany numer REGON: 290574319, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 658-11-77-848.

3. Gminny Zakład Usług Komunalnych – jako samorządowy zakład budżetowy działa na terenie Gminy Mniów.

 

 

§3

 

Siedziba Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – samorządowego zakładu budżetowego mieści się: Mniów ul. Centralna 9, 26-080 Mniów.

 

 

III. Organizacja Zakładu

 

§4

 

 1. Na czele Zakładu stoi Kierownik, który zarządza zakładem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Mniów i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jego pracy i wyniki.

 2. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz w zakresie prowadzonej działalności.

 3. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mniów.

 4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Zakładu jest Wójt Gminy Mniów.

 5. Strukturę organizacyjną stanowisk zakładu, oraz podporządkowanie służbowe określa tabela nr 1

 

§5

 

1. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik Zakładu,

2. Stosunek pracy z pracownikami Zakładu nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę,

3. Pracownicy Zakładu wynagradzani są w oparciu o wewnętrzny regulamin wynagradzania.

 

§6

 

1. Zakład działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy Mniów, oraz niniejszy Regulamin Organizacyjny.

2. Wewnętrzne regulaminy zakładowe takie jak regulamin wynagradzania (pracy, premiowania), regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowuje i zatwierdza Kierownik Zakładu.

 

 

IV. Podział czynności i odpowiedzialności pracowników zakładu

 

§7

 

1. W Gminnym Zakładzie tworzy się następujące stanowiska pracy :

 

- kierownik zakładu 1 etat

- główny księgowy 1 etat

- inspektor ds. rozliczeń, kadr 1 etat

- pomoc administracyjno - biurowa 1 etat

- konserwator wodociągu, kierowca 2 etaty

- dyspozytor oczyszczalni 1 etat

- konserwator oczyszczalni ścieków 3 etaty

- dyżurny pogotowia wod-kan 1 etat

- odczytywacz wodomierzy 1 etat

- elektryk konserwator 1/2 etatu

- monter instalacji wod. - kanal. 2 etaty

- konserwator kotłowni 1/2 etatu

- kierowca -operator maszyn specjalnych 2 etaty

- monterzy sieci wod.-kanaliz. 3 etaty w zależności od potrzeb

wykonywanych robót

 

 

Więcej informacji w pliku PDF

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-01-15
Data publikacji:2020-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4963

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-11 08:41:22Edycja i dodanie dokumentu do pobraniaRegulamin Organizacyjny
2020-03-11 08:39:50Dodanie Regulaminu organizacyjnegoRegulamin Organizacyjny