Jesteś tutaj: Start / Struktura / Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie

z dnia 16 marca 2020r.

 

w sprawie

wprowadzenia zmian w organizacji pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego GZUK w Mniowie, art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282), w związku z art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) zarządzam, co następuje.

§ 1

 1. w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19 od dnia
  16 marca 2020r. do odwołania wprowadzam zmiany organizacji pracy biura Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie w następujący sposób:

 1. rozszerzam zadaniowy czas pracy do stosowania przez pracowników GZUK Mniów w zależności od decyzji Kierownika zakładu w tym zakresie.

 2. wprowadzam możliwość wykonywania pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania ( praca zdalna) – w zależności od decyzji Kierownika Zakładu

 3. godziny pracy w GZUK Mniów ulegają zmianie. Zakład będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 14.00

 4. w godzinach pracy, w biurze zakladu obowiązuje pracowników zakaz opuszczania budynku Urzędu Gminy Mniów – wktórym mieści się biuro zakładu

 5. wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje zostają odwołane, natomiast pozostałe wyjazdy służbowe każdorazowo pozostają do decyzji Kierownika zakładu,

 6. obowiązkowe informowanie przez pracowników zakładu i zachęcanie mieszkańców do ograniczenia kontaktów bezpośrednich i załatwiania spraw telefonicznie lub mailowo a także dokonywania wpłat przelewami elektronicznymi,

 7. kontakty pomiędzy pracownikami powinny odbywać się w miarę możliwości telefonicznie, lub mailowo,

 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia , że u pracownika lub petenta wystąpiły objawy zarażenia coronawirusem COVID-19 , zaleca się następujący tryb postępowania:

 1. Daną osobę należy odizolować od pozostałych poprzez umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu w budynku Urzędu Gminy Mniów, pod nadzorem pracownika zakładu

 2. Następnie należy niezwłocznie powiadomić stację epidemiologiczną w Kielcach o zdarzeniu i postępować ściśle według ich zaleceń.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom zakładu.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mniów, w BIP zakładu oraz na stronie internetowej gzukmniow.pl