ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2021

Mniów, 07.05.2021 r.

Zn:GZUK.26.1.2021

Wg rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021 r. na podstawie art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. 1. Zamawiający

Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, NIP 959-167-95-18 – reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie pełnomocnictwa nr OG.I.0052.3.2016 z dnia 01 grudnia 2016r.

Tel. 41 37 37 002, wew. 102

Godziny otwarcia zakładu:

Poniedziałek - piątek 7:3015:30.

Zaproszenie zostanie przesłane wg rozdzielnika.

 

 

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

2.1 propozycję należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

2.2 ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

2.3 cena winna obejmować całość zamówienia,

2.4 na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

- adres Zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Centralna 9, 26 -080 Mniów,

z napisem:

Oferta na koszenie poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021r.

2.5 w przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

2.6 Wymogi formalne:

1) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu.

2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2021r. o szacowanej łącznej długości ok 52292 mb przy pojedynczym pokosie (drogi gminne 25332 mb ; drogi lokalne 26960 mb) obejmującej:

zadanie 1 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m

zadanie 2 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m oraz obustronne skarpy rowów.

 

3.2. Określona całkowita powierzchnia koszenia jest szacunkowa. Zamawiający nie gwarantuje wykonania pokosów na pełniej powierzchni przewidzianej do koszenia co uzależnione jest od warunków atmosferycznych determinujących porost traw w danym roku.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wykonywania prac ze względu na potrzebę dostosowania częstotliwości pokosów do panujących, w okresie wegetacyjnym, warunków wzrostu i rozwoju roślin, tak aby zapewnić utrzymanie poboczy dróg i terenów zielonych w odpowiednim stanie fitosanitarnym.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pokosów w ramach całościowej powierzchni przewidzianej do koszenia w 2021 r. ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnego sprzętu z możliwością koszenia skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych.

3.6. Wykonawca wykona koszenie poboczy dróg na szerokości do 1,00 m oraz skarp i rowów.

3.7. Koszenie na w/w terenach nie obejmuje zbiórki oraz wywozu pokosów.

 

4. Wymagany termin realizacji umowy:

Usługi określone w ust. 3 wykonywane będą w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 15 października 2021 roku.

 

5. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania o propozycję cenową i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r, poz. 1740 t.j) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne usługi, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

 

 

 

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej;

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usług określonych w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom .

 

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 10.00 w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście (decyduje data wpływu do biura GZUK w Mniowie), zgodnie z zapisem pkt. 2.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona oferentowi nie otwarta.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest:

Radosław Gonciarz – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9, pok. nr 3, tel. 41/ 37 37 002 wew. 102 lub 601-887-719

 

10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

1. W terminie do 14 dni od daty poinformowania o wyborze propozycji cenowej z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia w siedzibie Zamawiającego.

2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

 

Przygotował – Radosław Gonciarz

 

W załączeniu:

      1. Wzór oferty dla „propozycji cenowej”

2. Wzór umowy

3. Mapa z zaznaczonymi drogami do koszenia

4. Ewidencja dróg - koszenie

 

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest: Gminny Zakład Usług Komunalnych

w Mniowie, ul. Centralna 9 26-080 Mniów, tel. 41 37 37 004, wew. 102, e-mail: gzuk.mniow@wp.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres

Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikające z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze

obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym,

jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w

imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub

uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom

pocztowym; pracownikom Administratora

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2021-05-07
Data publikacji:2021-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Radosław Gonciarz
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Gonciarz
Liczba odwiedzin:69

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-05-07 10:24:44Radosław GonciarzZaproszenie do złożenia propozycji cenowejZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ