ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2020

 

GZUK.271.1.2020

Mniów , dnia 2020-05-06

 

 

ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

 

 

Gmina Mniów zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Koszenie poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów” Przedmiotem zamówienia jest:

 • Usługa polegająca na koszeniu poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów w okresie letnim 2020 r. o szacowanej łącznej długości ok 52292 mb przy pojedynczym pokosie (drogi gminne 25332 mb ; drogi lokalne 26960 mb) obejmujące:

- zadanie 1 – koszenie poboczy o szer. do 1,00m

- zadanie 2 – koszenie poboczy oraz obustronne skarpy rowu

 • Określona całkowita powierzchnia koszenia jest szacunkowa. Zamawiający nie gwarantuje wykonania pokosów na pełnej powierzchni przewidzianej do koszenia co uzależnione jest od warunków atmosferycznych determinujących porost traw w danym roku.

 • Usługi określone w pkt. 1 wykonywane będą w okresie od chwili podpisania umowy do 30 września 2020 roku.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wykonywania prac ze względu na potrzebę dostosowania częstotliwości pokosów do panujących, w okresie wegetacyjnym, warunków wzrostu i rozwoju roślin tak by zapewnić utrzymanie poboczy dróg i terenów zielonych w odpowiednim stanie fitosanitarnym.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji wykonania koszenia.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pokosów w ramach całościowej powierzchni przewidzianej do koszenia w 2020 r. ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 • Usługa obejmuje koszenie mechaniczne w/w terenów kosiarkami mechanicznymi samojezdnymi typu: ciągnik z maszyną podczepianą – maszyna z wysięgnikiem – z możliwością koszenia skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych.

 • Wykonawca wykona koszenie poboczy dróg na szerokości do 1,00 m oraz skarp i rowów.

 • Koszenie na w/w terenach nie obejmuje zbiórki oraz wywozu pokosów.

 

 

 

 

 

 1. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 2/04 Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Mniowie z dnia 06.05.2004r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 4. Posiadają ubezpieczenie przedsiębiorcy od odpowiedzialności cywilnej (delikt + kontrakt) za szkody na osobie lub w mieniu, które wyrządzi osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

 1. Termin realizacji zamówienia :

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2020r.

 1. Informacje o dokumentach składających się na ofertę

Na zawartość oferty składa się:

 1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

 2. Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

 1. Istotne postanowienia umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania o propozycję cenową i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1

cena brutto

100%

 1. Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Dodatkowe informacje:

  1. Dodatkowych informacji udziela Radosław Gonciarz tel 601-887-719

  2. Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

 2. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.05.2020 r. godzina: 10:00

Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9 pok 2A, 26-080 Mniów z dopiskiem: Oferta na: „Koszenie poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów” nie otwierać przed dniem 20.05.2020 r. do godz. 10:00

I.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie ;

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie jest Pani Magdalena Lenart, Inspektor Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Koszenie poboczy, skarp i rowów dróg gminnych oraz lokalnych na terenie Gminy Mniów nr GZUK.271.1.2020 Z prowadzonym w trybie zapytania o propozycję cenową

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986t.j. ), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Informacja dla Wykonawców:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie o propozycję cenową nie stanowi zobowiązania Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku gdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, bądź nie wykonał należycie zamówienia dla Zamawiającego – Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie ;.

 

 

 1. Załączniki:

1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

2. Zał. nr 2 - Wzór umowy

3. Zał. nr 3 - Mapy z zaznaczonymi drogami do koszenia

4. Zał. nr 4 - Ewidencja dróg - koszenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUK Mniów
Data utworzenia:2020-05-06
Data publikacji:2020-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Operator Operator
Liczba odwiedzin:147

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-07 07:29:41Operator OperatorZmiana tytułu plikuZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ
2020-05-07 07:29:03Operator OperatorZmiana tytułu plikuZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ
2020-05-06 15:11:36Operator OperatorZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ