Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Powiększ zdjęcie Zdjęcie Unimoga

GZUK.7000.1.2020                                                                                                                                                                                Mniów 24.03.2020 r.


Gmina Mniów
ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie,

ul. Centralna 9,

26-080 Mniów,

NIP 959-167-95-18

 

reprezentowaną przez

 

Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie . Tel. 41 37 37 004, wew. 102

 

W przypadku zbycia środka trwałego faktura będzie wystawiona według poniższego wzoru:

 

Sprzedający:

Gmina Mniów

ul. Centralna 9,

26-080 Mniów

NIP: 959 167 95 18

 

Wystawca faktury:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

 

2. Dane techniczne dotyczące sprzedawanego pojazdu i osprzetu
Samochód specjalny wielozadaniowy sprawny – badanie techniczne do 05.06.2020r ubezpieczenie OC opłacone do 03.06.2020 r.
- Marka i model pojazdu: Mercedes Benz UNIMOG U500 - nr rejestracyjny: TKI 7070A,

- rok produkcji: 2007,

- kolor: pomarańczowy,

- napęd hydrostatyczny 4x4,

- rodzaj paliwa: olej napędowy,

- pojemność silnika: 6374 cm3,

- moc silnika: 210 kW,

- stan licznika: 188 816 km,

- masa własna: 7 700 kg,

- maksymalna masa całkowita: 15 000 kg,

- skrzynia biegów: automatyczna,1

Pług do odśnieżania MF 2.4

- data produkcji 1987 rok,

- szerokość czyszczenia 2,60 m,

- waga 840kg,

- możliwość ustawienia odrzutu na prawą lub lewą stronę sterowane z kabiny,

- hydrauliczne podnoszenie urządzenia,

- deflektor krawężnika.

Kosiarka bijakowa MULAG SB600D

- data produkcji 2008 rok,

- ciężar bez osprzętu 3 200kg,

- szerokość robocza 1200mm,

- szerokość wysięgnika 6000mm.

Piaskarko- solarka Schmidt STRATOS B 30-24

- data produkcji 2000 rok,

- pojemność 3m3,

- ciężar bez załadunku 923kg,

- sterowanie z kabiny.

1

24 marca 2020
Czytaj więcej o: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego wielozadaniowego marki Mercedes Benz UNIMOG U500 wraz z osprzętem

Popozycja cenowa na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych

Mniów 2020r. 03. 09

Znak: GZUK7021.1.17.2020

 

Zamawiający:                      

Gmina Mniów                   

ul. Centralna 9                 

26-080 Mniów                  

NIP: 959 167 95 18          

 

Odbiorca i płatnik: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest treść propozycji cenowej:
www.bip.gzukmniow.pl - zamówienia publiczne - ogłoszenia

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej pn:

Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego : DN20460 szt., DN15 - 40 szt. z uszczelkami do tych wodomierzy

Zgodnie z przepisami art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 tj.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 propozycję należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.:Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego, z uszczelkami, dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

1.3 cenę w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

1.4 cena winna obejmować całość zamówienia w rozbiciu na cenę za 1 szt. każdego towaru netto, plus podatek VAT

2. Określenie przedmiotu dostawy:

Przedmiotem do złożenia propozycji cenowej jestDostawa fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych wraz z zaworem zwrotnym zamontowanym fabrycznie w miejscu łącznika wylotowego, do wody zimnej, z uszczelkami dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, według poniższych wymagań – kryteriów oraz zestawienia:

1) wodomierze mokrobieżne z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, średnica od l5 mm do 20 mm ;

2) nominalny strumień objętości:1,6 m3/h, długość wodomierza L=110 mm średnica DN. 15;

3) nominalny strumień objętości:1,6 lub 2,5 m3/h, długość wodomierza L=130 mm średnica DN. 20;

4) posiadać ciśnienie robocze do 1,6 MPa;

 

5) wodomierz wykonany w ekologicznym korpusie ze stali nierdzewnej,lub wykonany z mosiądzu nie zawierającego ołowiu;

6) wymiary wodomierza zapewniają pełną zamienność z dotychczasowymi wodomierzami;

7) wodomierz całkowicie odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego);

8) wodomierz współpracujący z zaworem antykropelkowym - bez konieczności przeróbki instalacji;

9) Wodomierz powinien mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i udzielenie gwarancji na kolejny

okres legalizacji;

 

10) Wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego;

11) Zaproponowane wodomierze winny mieć znak CE;

12) Kierunek przepływu wody uwidoczniony na korpusie;

13) Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;

14) Gwarancję na cały okres legalizacji (nie mniej niż 5 lat);

15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

16) posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z woda pitną;

18) Spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Z 2007r. Nr 209,poz. 1513);

19) Posiadać ważną kartę gwarancyjną oraz ważną cechę legalizacyjną przez okres wynikający z normy PN-ISO 4064, PN-EN 14154-1, PN-EN 14154-2;

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

w szt.

Średnica

DN (mm)

Długość L

(mm)

R

klasa

Q3

(m3/ h)

1

Wodomierz mokrobieżny

460

20

130

R ≥ 100

2,5

2

Wodomierz

mokrobieżny

40

15

110

R ≥ 100

1,6

3

Uszczelka

wodomierza

920

20

-

-

-

4

Uszczelka

wodomierza

80

15

-

-

-

 

Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży i dostarczania materiałów sukcesywnie, zgodnie ze składanym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego lub faxem

 • Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu zamówienia

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia (wpływu) faktury VAT do biura GZUK w Mniowie.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest treść propozycji cenowej:
www.bip.gzukmniow.pl -zamówienia publiczne – ogłoszenia.

 

9 marca 2020
Czytaj więcej o: Popozycja cenowa na dostawę fabrycznie nowych wodomierzy mokrobieżnych

KLAUZULA– informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie, ul. Centralna 9, 26 – 280 Mniów tel. (41)37 37 004 wew. 102.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl.

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie wyłącznie w celu:

a) przyznania świadczenia socjalnego,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,

c) realizacji celów rachunkowych,

d) realizacji celów podatkowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także
  art. 9 ust. 2 lit b) RODO (zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) w zw. z Ustawą z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2018.1316) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie wykraczającym poza wymagania ustawy - zgodnie z podstawą art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda. 

 1. Podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przesłanek z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także art. 9 ust. 2 lit b) RODO jest wymagane w celu uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast podanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jest dobrowolne.

 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 2. podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

 3. osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).

 1. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2 marca 2020
Czytaj więcej o: KLAUZULA– informacja dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych