Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Komunikat do mieszkańców miejscowości gm. Strawczyn: Oblęgorek, Oblegór oraz gm. Mniów: Pępice

Komunikat skierowany do mieszkańców Gminy Strawczyn: Oblęgorek, Oblęgór oraz Gminy Mniów: Pępice Doły

Konsumentów z wody z  wodociągu Oblęgorek gmina Strawczyn.

14 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Komunikat do mieszkańców miejscowości gm. Strawczyn: Oblęgorek, Oblegór oraz gm. Mniów: Pępice

Zarządzenie nr 2/2021

 

Zarządzenie Nr 2/2021

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282), w związku z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie §9, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam dzień 4 czerwiec 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 maja 2021 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Kadr.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

27 maja 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 2/2021

ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ

Mniów, 07.05.2021 r.

Zn:GZUK.26.1.2021

Wg rozdzielnika

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021 r. na podstawie art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. 1. Zamawiający

Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, NIP 959-167-95-18 – reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Krasowskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na podstawie pełnomocnictwa nr OG.I.0052.3.2016 z dnia 01 grudnia 2016r.

Tel. 41 37 37 002, wew. 102

Godziny otwarcia zakładu:

Poniedziałek - piątek 7:3015:30.

Zaproszenie zostanie przesłane wg rozdzielnika.

 

 

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

2.1 propozycję należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

2.2 ceny w propozycji należy podać cyfrowo i słownie, czytelną i trwałą techniką,

2.3 cena winna obejmować całość zamówienia,

2.4 na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje:

- adres Zamawiającego: Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Centralna 9, 26 -080 Mniów,

z napisem:

Oferta na koszenie poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w 2021r.

2.5 w przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

2.6 Wymogi formalne:

1) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu.

2) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3) formularz oferty musi być podpisany przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu poboczy oraz obustronne skarpy rowów przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniów w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2021r. o szacowanej łącznej długości ok 52292 mb przy pojedynczym pokosie (drogi gminne 25332 mb ; drogi lokalne 26960 mb) obejmującej:

zadanie 1 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m

zadanie 2 - koszenie poboczy o szer. do 1,00 m oraz obustronne skarpy rowów.

 

3.2. Określona całkowita powierzchnia koszenia jest szacunkowa. Zamawiający nie gwarantuje wykonania pokosów na pełniej powierzchni przewidzianej do koszenia co uzależnione jest od warunków atmosferycznych determinujących porost traw w danym roku.

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wykonywania prac ze względu na potrzebę dostosowania częstotliwości pokosów do panujących, w okresie wegetacyjnym, warunków wzrostu i rozwoju roślin, tak aby zapewnić utrzymanie poboczy dróg i terenów zielonych w odpowiednim stanie fitosanitarnym.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie prac w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pokosów w ramach całościowej powierzchni przewidzianej do koszenia w 2021 r. ustalonej po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

3.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnego sprzętu z możliwością koszenia skarp i przeciwskarp rowów przydrożnych.

3.6. Wykonawca wykona koszenie poboczy dróg na szerokości do 1,00 m oraz skarp i rowów.

3.7. Koszenie na w/w terenach nie obejmuje zbiórki oraz wywozu pokosów.

 

4. Wymagany termin realizacji umowy:

Usługi określone w ust. 3 wykonywane będą w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 15 października 2021 roku.

 

7 maja 2021
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE O PROPOZYCJĘ CENOWĄ