Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego

 

Mniów 2020r. 09.10

 

 

 

Znak: GZUK – 271/1/2020

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ustawy
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 – tekst jednolity) zwanej dalejPrawem Zamówień Publicznych.

 

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

na dostawę oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w Mniowie przy ul. Centralnej 8 w sezonie grzewczym 2020/2021.

 

Dostawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Dostawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń.

 

Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15 września 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego grzewczego

Wyniki badań wody Sierpień 2020

1 września 2020
Czytaj więcej o: Wyniki badań wody Sierpień 2020

Wyniki badań wody Sierpień 2020

1 września 2020
Czytaj więcej o: Wyniki badań wody Sierpień 2020